ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ – ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΣ RENT A CAR. Εφεξής καλούμενος "Εκμισθωτής", ενοικιάζει το όχημα στον Πελάτη υπό την επιφύλαξη όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας. Σε σχέση με την οποία ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Συμφωνία περιέχει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτή την σελίδα και στην πίσω όψη είτε σε έντυπη είτε σε χειρόγραφη μορφή.
​Με τον όρο «Πελάτης» εννοείται το άτομο (τα άτομα) που υπογράφει την παρούσα Συμφωνία και τυχόν άλλο άτομο ή φορέας στο όνομα του οποίου γίνεται η χρέωση από τον Εκμισθωτή καθ’ υπόδειξη του υπογράφοντος. Όλοι οι παραπάνω φέρουν από κοινού και ξεχωριστά την ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος.
Με τον όρο «Όχημα» θεωρείται το αυτοκίνητο σε καλή μηχανική κατάσταση που προσδιορίζεται στην οπίσθια όψη αυτής της σελίδας της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και όλα τα ελαστικά, εργαλεία, εξαρτήματα και εξοπλισμός που επισυνάπτονται ή περιέχονται στο παρόν. 
 
2. Το Όχημα αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Εκμισθωτή. Το παρόν συνιστά μόνο συμφωνία εκμίσθωσης. Ο πελάτης δεν είναι αντιπρόσωπος του εκμισθωτή για κανένα σκοπό. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά περαιτέρω δικαιώματα από αυτά που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία.
 
3. Ο πελάτης επιστρέφει το Όχημα στην τοποθεσία από όπου το μίσθωσε ή σε άλλο σταθμό ενοικίασης, εφόσον υποδεικνύεται σε αυτήν τη Συμφωνία, κατά την ημερομηνία επιστροφής που ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία ή νωρίτερα εφόσον αυτό απαιτείται από τον Εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανακτήσει το Όχημα οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς αξίωση σε βάρος του Πελάτη, εφόσον γίνεται χρήση του Οχήματος κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, σε περίπτωση απώλειας ή πρόκλησης ζημίας στο Όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, είτε ευθύνεται ο πελάτης είτε όχι. Ο πελάτης καταβάλλει στον Εκμισθωτή, αν και όταν του ζητηθεί, το ποσό από την απώλεια ή τα έξοδα που προκύπτουν για τον Εκμισθωτή, εκτός: (α) Εάν ο Πελάτης έχει συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, κι όχι διαφορετικά, τότε ο Πελάτης ΔΕΝ είναι υπεύθυνος για την απευθείας ή τυχαία απώλεια ή πρόκληση ζημιάς στο Όχημα από πυρκαγιά ή κλοπή. (β) Εάν ο Πελάτης έχει συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, κι όχι διαφορετικά, η ευθύνη του Πελάτη για απευθείας ή τυχαία απώλεια ή πρόκληση ζημιάς στο Όχημα από σύγκρουση ή ανατροπή ΑΙΡΕΤΑΙ από τον Εκμισθωτή, εφόσον ο Πελάτης δεχτεί να υπογράψει Δήλωση Παραίτησης για Ζημιά λόγω Σύγκρουσης, σημειώνοντας κατά τη στιγμή της μίσθωσης τα αρχικά του στο κουτάκι «Αποδέχομαι» στην πίσω όψη της σελίδας. Εάν ο πελάτης δεν αποδεχτεί τη Δήλωση Παραίτησης, η ευθύνη του παραμένει.
 
4. Ο Πελάτης καταβάλλει στον Εκμισθωτή, αν του ζητηθεί με τη λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, το ποσό για: (α) τις χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων που υπολογίζονται σύμφωνα με τις τιμές που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία (τα χιλιόμετρα προσδιορίζονται με την ανάγνωση του οδόμετρου που έχει εγκατασταθεί στο εργοστάσιο). (β) Βασικές, ελάχιστες υπηρεσίες και άλλες χρεώσεις όταν ισχύουν για την ενοικίαση. (γ) Φόρους κατανάλωσης και χρήσης επί της μίσθωσης ή το ποσό που χρεώνει ο Εκμισθωτής ως αποζημίωση για τους φόρους κατανάλωσης και χρήσης για την απόκτηση ή χρήση του οχήματος. (δ) Το κόστος του Εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών εξόδων, των τόκων υπερημερίας που προκύπτουν από την είσπραξη των οφειλών από τον Πελάτη βάσει της παρούσας Συμφωνίας. (ε) Τα πρόστιμα, κυρώσεις, κατασχέσιες, τα δικαστικά έξοδα και τα άλλα έξοδα, εφόσον επιδικάζονται στον Εκμισθωτή από το νόμο, σε σχέση με τη χρήση του οχήματος όσο αυτό εκμισθώνεται στον Πελάτη, εκτός εάν ευθύνεται ο Εκμισθωτής. Αλλά αυτό δεν απαλλάσσει τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από την άμεση ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, κρατικό ή δημοτικό όργανο για τη δική του παράνομη συμπεριφορά. Όλες οι χρεώσεις υποβάλλονται σε τελικό λογιστικό έλεγχο. (στ) Οι εκπτώσεις που χορηγούνται θα ανακληθούν εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν πραγματοποιηθεί εντός της ορισμένης προσθεσμίας.
 
5. Ο Πελάτης απαλλάσσει και διατηρεί τον Εκμισθωτή, τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους του, αβλαβείς από κάθε αξίωση για απώλεια ή ζημιά σε προσωπική περιουσία του Πελάτη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει ξεχαστεί ή μεταφερθεί μέσα ή πάνω στο Όχημα ή σε υπηρεσιακό όχημα του Εκμισθωτή από τον Πελάτη ή το εν λόγω άλλο πρόσωπο ή που έχει λάβει ή αποθηκεύσει ο Εκμισθωτής, οποιαδήποτε στιγμή πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εκμίσθωση, είτε αυτό οφείλεται σε αμέλεια ή λάθος του Εκμισθωτή είτε όχι.
 
6. Το όχημα ΔΕΝ χρησιμοποιείται: α) κατά παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας. (β) για μεταφορά προσώπων ή ιδιοκτησίας προς ενοικίαση. (γ) για μεταφορά περισσότερων ατόμων από όσα προβλέπονται στην άδεια. (δ) για τη μετακίνηση ή ρυμούλκηση οποιουδήποτε οχήματος, τρέιλερ ή άλλου αντικειμένου. (ε) Για μεταφορά βαριών αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, αγαθών που λεκιάζουν ή έχουν άσχημη μυρωδιά, ναρκωτικών. (στ) Για τυχόν αγώνες, δοκιμασίες ή διαγωνισμούς. (ζ) Ενώ ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε άλλος οδηγός του οχήματος είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, παραισθησιογόνων ουσιών, ναρκωτικών ή βαρβιτουρικών. (η) Εκτός Ελλάδος χωρίς την άδεια του εκμισθωτή.
 
7. Το όχημα ΔΕΝ επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία ή να οδηγείται από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός του Πελάτη, εκτός αν το πρόσωπο αυτό έχει προηγουμένως οριστεί και εξουσιοδοτηθεί από τον Εκμισθωτή στον κενό χώρο που παρέχεται στην πίσω όψη αυτής της σελίδας της παρούσας Συμφωνίας και όλοι οι επιπλέον εξουσιοδοτημένοι οδηγοί φέρουν ευθύνη από κοινού και ξεχωριστά με τον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.
 
8. Εάν ο πελάτης αποκτά το Όχημα από τον Εκμισθωτή με απάτη ή ψευδή δήλωση ή αυτό αποκτάται ή χρησιμοποιείται για την προαγωγή παράνομου σκοπού, κάθε χρήση του οχήματος είναι ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ και ο Πελάτης υπόκειται σε ποινική δίωξη.
 
9. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να παρατείνει την περίοδο ενοικίασης του οχήματος πρέπει να επικοινωνήσει με τον εκμισθωτή ή οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά του εντός 48 ωρών πριν από την αρχική λήξη της μίσθωσης και να πληρώσει για την πρόσθετη περίοδο ενοικίασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης φέρει την αστική ευθύνη και υπόκειται σε ποινή για παράνομη χρήση και κατοχή οχήματος. Εκτός αυτού, ο Πελάτης δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε περίπτωση παράτασης της περιόδου μίσθωσης που συμφωνήθηκε από τον Εκμισθωτή ή σε σχέση με οποιοδήποτε Όχημα αντικατάστασης που ενοικιάζεται αντί του Οχήματος.
 
10. Σε περίπτωση μη επιστροφής του οχήματος την ώρα και την ημερομηνία που αναγράφεται στην πίσω όψη αυτής της σελίδας, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να αποζημιώσει τον Εκμισθωτή πέρα από την κανονική χρέωση ενοικίασης.
 
11. Κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, ο Πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη φροντίδας του Οχήματος, ελέγχου της μηχανικής του κατάστασης, των λαδιών, του νερού κλπ., καθώς και των ελαστικών και των γενικών συνθηκών οδήγησης του Οχήματος. Τυχόν επισκευή του Οχήματος από τον ίδιο τον πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που ορίζει ο Πελάτης δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Εκμισθωτή.
 
12. Ο Πελάτης πρέπει πάντα να κλειδώνει το όχημα, όταν δεν χρησιμοποιείται και να λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις για να αποτρέψει την κλοπή ή την αφαίρεση των εξαρτημάτων του.
 
13. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για μηχανικές επισκευές ή αντικατάσταση κατεστραμμένων ελαστικών, (τροχών) ή για τυχόν ζημιές κάτω από το μισθωμένο αυτοκίνητο λόγω αμέλειάς του ιδίου. Οι παραπάνω ζημιές σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από την ασφάλιση της Δήλωσης Παραίτησης για Ζημιά λόγω Σύγκρουσης.
 
14. Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κλπ.), ο Πελάτης οφείλει να ακολουθήσει την ασφαλιστική διαδικασία όπως περιγράφεται παρακάτω: (α) Να καλέσει την αστυνομία. (β) Να πάρει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων. (γ) Να μη δεχτεί την ευθύνη για το ατύχημα. (δ) Να επικοινωνήσει αμέσως μέσω τηλεφώνου ή με άλλο τρόπο με τον Εκμισθωτή ή οποιοδήποτε από τα πλησιέστερα υποκαταστήματά του. (ε) Να λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες από τον τρίτο/τρίτους. (στ) Να συμπληρώσει και να υπογράψει την αναφορά ατυχήματος μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή του ατυχήματος. (ζ) Να στείλει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα στον Εκμισθωτή.
 
15. Ο εκμισθωτής παρέχει κάλυψη για το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το όχημα με την άδεια του εκμισθωτή (και όχι αλλιώς) σύμφωνα με την ευθύνη έναντι τρίτων, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τους όρους δέσμευσης που ισχύουν για τα αυτοκίνητα. Οι όροι και οι εξαιρέσεις αυτών ενσωματώνονται ως παραπομπή στο παρόν, σαν να περιγράφονται αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε χωρικού περιορισμού που μπορεί να περιέχεται σε μια τέτοια πολιτική. Η ασφαλιστική κάλυψη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι καταχωρημένο το όχημα, αλλά οπωσδήποτε θα συμμορφώνεται πάντα με τις ασφαλιστικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία ο εκμισθωτής έχει επιτρέψει τη λειτουργία του οχήματος.
 
16. Ο Πελάτης, οι επιπλέον εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και οποιοσδήποτε επιβάτης δεν καλύπτονται από Ασφάλιση, εκτός εάν ο Πελάτης αποδεχτεί την Προσωπική Ασφάλιση Ατυχήματος κατά τη στιγμή της μίσθωσης συμπληρώνοντας τα αρχικά του στο πλαίσιο «Αποδέχομαι» στην πίσω όψη αυτής της σελίδας.
 
17. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις παραβιάσεις στάθμευσης και κυκλοφορίας.
 
18. Τυχόν και όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του Εκμισθωτή και του Πελάτη εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.